čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

V module Výrobné technológie študent získa teoretické a praktické vedomosti z jednotlivých výrobných technológií a získa zručnosti z aplikácie sofistikovaných metód riešenia rôznych úloh praxe a to na úrovni zodpovedajúcej národným a medzinárodným kritériám. 
Ďalej sa študent naučí analyzovať požiadavky odberateľa na základe na základe technickej dokumentácie a noriem; analyzovať a stanoviť základné vlastnosti kovových a nekovových materiálov a aplikovať ich vo výrobnom procese. Naučí sa aplikovať nové technologické procesy a vytvárať nové technologické postupy výroby. 
Naučí sa vytvárať technologickú a výkresovú dokumentáciu s využitím počítačovej podpory (CAD, CAM systémov);

V Module Výrobné technológie a výrobný manažment sa študent naučí tvorivo myslieť pri inovácii výrobkov a postupov výroby, a tiež pri tvorbe nových technologických a výrobných postupov;
Naučí sa spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií. Študent sa naučí pri riešení technického problému aplikovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie. Naučí sa inovovať a zlepšovať existujúce výrobky a výrobnú infraštruktúru;
Študent sa naučí vytvoriť layout pracoviska s využitím CAD softvéru;
Bude ovládať základy technickej a odbornej angličtiny, ekonomiky a manažmentu podnikov; Bude komunikovať na vysokej odbornej úrovni na všetkých stupňoch riadenia a zvládne komunikáciu so zadávateľmi.

Image from Freepik

Ako budem rozchytaný po absolvovaní štúdia?

Kde sa môžem uplatniť?

Z bakalárskeho študijného programu Výrobné technológie je možné nadviazať napr. na inžiniersky študijný program Výrobné technológie a výrobný manažment, ktorý je zameraný na spojenie výrobných technológií s prvkami manažérskych zručností. Kombinácia týchto dvoch odvetví dáva vysoký predpoklad pre zvládnutie náročných úloh v priemysle. Tento študijný program študuje v priemere 54 % žien a 46% mužov podľa portálu uplatnenie.sk  Medzi TOP 3 odvetvia, kde pracujú absolventi, patria priemyselná výroba, stavebníctvo, či doprava. Medzi TOP zamestnania patria strojárski špecialisti,  kvalitári alebo kontrolóri výrobkov.

Image from Freepik

25 210

úspešných absolventov

1 869,-

priemerná mzda absolventa

12 %

študentiek

2 250,-

max štipko ročne

Zmeň svoju budúcnosť, podaj si prihlášku

0
0
Years
:
5
6
0
Dní
:
0
5
Hodín
:
5
1
Minút
:
3
9
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška